Úvod   •   Zkušenosti a kvalifikace   •   Kurzy ve firmách   •   Otevřené kurzy   •   Fotogalerie   •   Reference   •   Kontakt   •   Aktuality

Aktuality

OTEVŘENÝ KURZ - EVA NOVÉ

Efektivní vedení auditu - EVA

Termín: 4. - 5. 3. 2019

Místo konání: Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, Praha 1

Komu je kurz určen?

Zadavatelům auditu, manažerům jakosti, auditorům systému managementu, kteří si potřebují zdokonalit požadované dovednosti k efektivnímu průběhu auditu v návaznosti na nové záměry a účinky norem (ISO/IEC 17021-3 a ISO 19011)

Co Vám kurz přinese?

Kurz Vám pomůže zlepšit soft dovednosti a další vybrané oblasti odborné způsobilosti a uvědomit si přínosy vyplývající ze systémového myšlení. Dozvíte se, co lze oboustranně udělat, aby audit neselhal a byl přínosem pro organizaci a její vrcholové manažery.

Požadavky na vzdělání a praxi

Zkušenosti s auditem jako manažer nebo auditor, základní znalost normy ČSN EN ISO 9001:2016

Obsah kurzu:

Nový přístup ve vedení firem a v auditování QMS
 • Dovednosti a role externích a interních auditorů
 • Soft aspekty
 • Přístup v návaznosti na nové znění a záměry norem ISO/IEC 17021-3 a ISO 19011 z hlediska propojení soft a hard aspektů
 • Přípravné činnosti k auditu
 • Firemní kultura, kultura kvality a audit
 • Jak povzbudit ke spolupráci, jednání o cílech, programu auditů
Provádění činností při auditu
 • Jak vytvořit a udržet vztah s osobami při auditu – vztah mezi auditorem a auditovanými
 • Metody získávání dat, především pozorování a rozhovor a jak dojít k závěrům
 • Inspirace k vybraným manažerským dovednostem, aby se auditor a manažer při auditu stali partnery a aby spolu mohli hovořit o kontextu organizace, leadershipu a dalších oblastech
 • Kdo a jak vede rozhovor 
 • Rozhovor bez předložené dokumentace v neznámém prostředí 
 • Jak tvořit a klást efektivní otázky, aby si obě strany rozuměly
 • Jak seznámit auditované se závěry z auditu.

Odborný garant: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Bližší informace: Ing. Monika Dušková, tel.: +420 221 082 271 duskova@csq.cz

  

OTEVŘENÝ KURZ - Řešení konfliktů a kofliktní lidé při auditu NOVÉ

Řešení konfliktů a konfliktní lidé při auditu

Termín: 1. - 2. 4. 2019

Místo konání: Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, Praha 1

Kurz je určen všem osobám při auditu (auditorům nebo auditovaným), kteří mají zájem si rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti zvládání konfliktních situací při auditu.

Dvoudenní kurz je zaměřený na zvládání konfliktních situací pro externí i interní auditory podle požadavků nových norem (ISO 17021-3, ISO 19011, ČSN ISO 9001:2016). Kurz přináší informace a praktické návody jak přiměřeně komunikovat při auditu a také přináší možnost rozšířit si schopnosti řešit konfliktní situace. Auditoři získají srozumitelnou formou nástroje, jak lépe zvládat ve své pozici situace s různými typy klientů.

Obsah kurzu:

 • Jak na lidi působí auditor a jak je vnímán ve firmě
 • Vznik konfliktu a jeho projevy
 • Styly řešení konfliktů
 • Chování při konfliktech
 • Jak reagovat na agresivitu a kritiku
 • Pravidla pro řešení konfliktu a efektivní řešení konfliktních situací

Témata, která budou součástí praktického nácviku:

 • Řešení konkrétních situací z praxe přítomných auditorů a jejich efektivní zvládání
 • Kdy je postavení auditora konfliktní
 • Jak zvládnout v konfliktu emoce
 • Prevence konfliktu
 • Jak se na očekávaný konflikt připravit

Odborný garant: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová 

Bližší informace: Ing. Monika Dušková, tel.: +420 221 082 271 duskova@csq.cz

http://www.csq.cz/kurzy/reseni-konfliktu-a-konfliktni-lide-pri-auditu/

OTEVŘENÝ KURZ - Komunikace a asertivita

Praktické dovednosti komunikace a asertivita 

Termín kurzu: 8. - 9. 4. 2019

Místo konání: Olomouc 

Komu je kurz určen

Manažerům, personalistům, pracovníkům firem na všech úrovních. Těm, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti při jednání s druhými lidmi. Těm, kteří si chtějí s druhými porozumět, sdělovat své požadavky, dávat zpětné vazby na nevhodné chování a slušným způsobem se prosadit.

Co Vám kurz přinese?

Účastník si zlepší své komunikační dovednosti, svou schopnost naslouchat, asertivně se prosadit a umět poskytovat zpětnou vazbu spolupracovníkům. V řadě cvičení, příkladů a modelových nácviků objeví nejlepší postupy řešení pro různé situace v mezilidských vztazích.

Obsah kurzu:

1. den: Komunikace 

 • Porozumění a vnímání. Proč si nerozumíme? 
 • Předávání informací. Jak „to" druhému říci, aby mi rozuměl? 
 • Umění naslouchání. Proč nedokážeme druhého „slyšet"? 
 • Základní chyby v komunikaci a jak se jich vyvarovat 
 • Verbální a neverbální komunikace 
 • Zvládání kritiky v komunikaci

2. den: Asertivita

 • Asertivní jednání 
 • Komunikace z pohledu transakční analýzy 
 • Způsoby chování a jeho vliv na komunikaci 
 • Asertivní techniky 
 • Praktické nácviky modelových situací 

Místo konání: Olomouc

Bližší informace: Ing. Monika Dušková, tel.: +420 221 082 271 duskova@csq.cz

http://www.csq.cz/kurzy/prakticke-dovednosti-komunikace-a-asertivita/

 

OTEVŘENÝ KURZ - Asertivita a zvládání stresu - VM

Asertivita a zvládání stresu

Kurz je určen pro ty, kterým jde o praktický nácvik asertivního jednání v pracovních a osobních vztazích a o lepší zvládání stresu. Na kurzu najdete řadu poznatků a inspirací ke zvládání stresu a k rozpoznání různých komunikačních způsobů mezilidského jednání.

Proč na tento kurz přijít:

 • Seznámíte se s principy a zásadami asertivní komunikace ve smyslu pozitivního myšlení a zdravého sebeprosazení.
 • Názorně vám budou předvedeny komunikační techniky, umožňující zvládat obtížné situace v pracovním i soukromém životě
 • Procvičíte si klíčové dovednosti asertivity
 • Dozvíte se, jak lépe zvládnout prožívání stresu a předcházet jeho negativním důsledkům na pracovní výkonnost a zdraví
 • Kurz je veden jako „zážitkový", nebudete se nudit.

Obsah kurzu: 

1. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Proč si nerozumíme a těžko se nám s některými lidmi komunikuje
 • Asertivní jednání ve vztazích - principy a pravidla
 • Asertivní práva a jejich význam
 • Proč se lidé chovají pasivně, agresivně a někdy i manipulativně
 • Hry v komunikaci - ukázky komunikace názorně předvedou lektoři
 • Asertivní techniky a využití v praxi

2. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak umět druhému říci, že se mi něco nelíbí
 • Využití asertivity na pracovišti => praktické nácviky – řešení konkrétních situací přímo z pracoviště, zpětná vazba od lektorů
 • Jak na nás působí stres – kdy je stres zdravý a kdy škodlivý
 • Jaký jsem stresový typ a co s tím můžu dělat
 • Jak si poradit s lidmi, kteří nám způsobují stres
 • Sebepoznání
 • Diskuse a konzultace

Metody: praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí, videoukázky, diskuse, individuální a skupinová práce, sebereflexe, zpětné vazby od lektorů

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu 

Termín: Termín kurzu není zatím stanoven. Zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Místo konání: Školící servis – areál DEZA, Masarykova 753,  Valašské  Meziříčí

Cena: 4 900,- Kč

Poznámka: Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Stravování: Součástí kurzu je drobné občerstvení

Kontakt: Školící servis, Dana Lašáková , tel. 571 694 860, Mo: +420 608 469 470,  

mail: info@skoliciservis.cz , web: http://www.skoliciservis.cz/manazerske-kurzy

 

OTEVŘENÝ KURZ - Zvládání konfliktů - VM

Kurz: Zvládání konfliktů

Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí poradit se sebou i s ostatními v konfliktních a problémových situacích.

Proč na tento kurz přijít

 • Získáte pozitivní pohled na konflikty a naučíte se přistupovat ke konfliktům tvořivě a pružně.
 • Pochopíte, jak je důležité vědomě konfliktům předcházet a jak mít k jejich řešení konstruktivní přístup.
 • Seznámíte se  s doporučeními, jak efektivně ovlivňovat druhé v obtížných situacích.
 • Kurz je veden jako „zážitkový", nebudete se nudit.

Obsah kurzu:

1. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak zvládnout konflikty
 • Styly a přístupy k řešení konfliktů
 • Vliv emocí na konflikty
 • Lidé způsobující demotivaci, konflikty a stres
 • Charakteristika typů konfliktních povah (typologie)

 2. den: 8.00 až 15.00 hod. 

 • Jak reagovat na konfliktní lidi a konfliktní situace
 • Konflikty v extrému - mobbing, bossing, staffing
 • Modelové konfliktní situace a jejich řešení
 • Sebepoznání
 • Diskuse a konzultace

Metody: praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí, videoukázky, diskuse, individuální a skupinová práce, sebereflexe, zpětné vazby od lektorů

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu

Poznámka:Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Organizační údaje:

Cena kurzu: 4900,- Kč +21% DPH

Termín kurzu: Termín kurzu není zatím stanoven. Zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Místo konání: Školící servis, Masarykova 753, Valašské Meziříčí, areál firmy DEZA, 

Kontakt a přihláškyDana Lašáková, Školící servis, Masarykova 753, Valašské Meziříčí

Telefon: 571 694 860, mob. 608 469 470 E-mail: info@skoliciservis.cz 

Web: www.skoliciservis.czWeb lektoři: www.cizner.cz

Stravování: Součástí kurzu je drobné občerstvení. Možnost zajištění oběda v areálu firmy DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 

 

© Cizner Consulting 2002 - 2013
Kopírování obsahu tohoto webu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ing. Petra Ciznera, Ph.D. zakázáno.